Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar din R. Moldova

Calitate, excelență, performanță!!!

Sunteți la început de cale?

Doriți o specialitate solicitată pe piața muncii?

Doriți un loc de muncă bine plătit?

Colegiul de Ecologie din Chișinău oferă programe de formare profesională la umătoarele specialități:

 • 71210 „Gospodărirea şi protecţia apelor”, calificarea-Tehnician în gospodărirea și protecția apelor
 • 53310 „Geodezie, topografie, cartografiere”, calificarea-Tehnician geodez
 • 103220 „Servicii antiincendiare”, calificarea-Tehnician protecție antiincendiară
 • 52110 „Ecologia şi protecţia mediului ambiant”, calificarea-Tehnician Protecția mediului
 • 82110 „Silvicultură ”, calificarea-Tehnician Silvic
 • 53210 „Meteorologie”, calificarea-Tehnician Meteorolog
 • 10150 „Turism”, calificarea-Agent Turism
 • 83110 „Piscicultură şi acvacultură”, calificarea-Tehnician Piscicultor
 • 71110 „Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale”, calificarea-Tehnician tehnolog

La concursul de admitere se pot înscrie cetățenii Republicii Moldova, absolvenți de gimnaziu, cu Certificat de studii gimnaziale. Admiterea la programe de formare profesională postsecundară și postsecundară nonterțiară se efectuează pe baza de concurs. Concursul de admitere se organizează în baza REGULAMENTUl-ului de organizare li desfășurare a Concursului de admitere la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară (Ordinul Ministrului Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 459 din 20 mai 2020), în limba de instruire română.

La concursul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat se pot înscrie și cetățenii Republicii Moldova care au absolvit o instituție de învățământ preuniversitar peste hotare în condițiile prezentului Regulament.

Cetățenii altor state și apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova pot participa la concursul de admitere în baza tratatelor internaționale, proiectelor/programelor internaționale/regionale la care Republica Moldova este parte sau în baza contractelor individuale încheiate cu instituțiile de învățământ, în conformitate cu Regulamentul cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 504/2017.

Concurs de admitere la locurile declarate vacante în anul II de studii

Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului de admitere, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 894 din 12 iunie 2018, prevede:

Se admite concursul, la locurile declarate vacante la programe de formare profesională cu durata studiilor de 4/5 ani, în instituția de învățământ profesional tehnic, după finalizarea anului întâi de studii, în limita Planului de admitere, aprobat la fiecare specialitate pentru anul precedent.

Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevi, cu situația școlară încheiată:

 1. Ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;
 2. Ai claselor a 10-a de liceu, în condițiile pct. 73 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundsr și postsecundsr nonterțiar (Ordinul MECC nr. 550 din 10.06.2015, modificat OMECC 232 din 13.03.2019, Capitolul V secțiunea Transfer).

Pentru elevii cu situația școlară încheiată ai anului înâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară / claselor a 10-a de liceu înmatricularea prin transfer în anul doi de studii se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC), calculată până la sutimi, prin trunchiere, constituită din media notelor la disciplinele de profil (MNDP).

Elevii clasei a 10-a, pot fi înmatruculați la locurile declarate vacante la programele de formare profesională, în anul doi de studii.

Programul comisiei de admitere

Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
0800 - 1700 0800 - 1700 0800 - 1700 0800 - 1700 0800 - 1700 0800 - 1500

Termeni de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere

La programe de formare profesională tehnică postsecundară:

 • 12 iulie - 31 iulie 2021, depunerea dosarelor în turul 1;
 • 01 august - 02 august 2021, afișarea rezultatelor admiterii după turul 1;
 • 03 august - 14 august 2021, depunerea dosarelor în turul 2;
 • 15 august - 16 august 2020, afișarea rezultatelor admiterii după turul 2;

Cote de înmatriculare 15%

 • copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
 • copiii rămași fără ocrotire părintească;
 • copiii care au cel puțin un părinte cu dizabilitate severă;
 • copiii care au cel puțin un părinte care a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și Independenței Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl;
 • copiii proveniți din familii cu patru și mai mulți copii, aflați la întreținerea părinților;
 • copiii de etnie romă.

La cota de 15 la suta din numarul total de locuri prevăzute în planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat, înmatricularea se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs.

Desfășurarea concursului de admitere

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii. Înmatricularea se efectuează în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată cu rotunjire pînă la sutimi, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 * MNDP + 0,4 * MNEA

 • MC  - mediei de concurs (calculată cu trunchiere până la sutimi).
 • MNDP  - media notelor anuale la 4 disciplini de profil.
 • MNEA  - media notelor de la examenele de absolvire.

Înmatricularea candidaților admiși se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaților, în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare program de formare profesională, categorie de candidați, limba de instruire și sursa de finanțare.

Au fost stabilite următoarele disciplini de profil:

 • limba de instruire, biologia, chimia, matematica - ”Ecologia și protecția mediului”, ” Silvicultură”, ”Meteorologie”, ”Geodezie, topografie, cartografie”, ”Piscicultură și acvacultură”.
 • limba de instruire, limba străină, istoria, geografia - ”Turism”.
 • limba de instruire, limba străină, fizica, matematica - ”Gospodărirea și protecția apelor”, ”Servicii antiincendiare”, ”Tehnologia produselor cosmetic și medicinale”.

Actele necesare

Candidaţii trebuie să dispună de buletinul de identitate indiferent de vîrstă!

 • Dosarul de concurs poate fi depus de către candidat
 • Buletin de identitate 3 copii (xerox)
 • Certificat de naștere 1 copie (xerox)
 • Fotografii pentru acte 6 fotografii 3×4 color
 • Certificat medical Forma 086-E/086-U, eliberat în anul admiterii (doar pentru specialitatea Servicii Antiincendiare)
 • Actul de studii în original cu anexa respectivă
 • Adeverinţa de premilitar sau a livretului militar 1 copie(xerox)-pentru băieți
 • Conform ordinului MEC nr. 619 din 01.07.2020 se admite depunerea dosarului la concurs de către rudele de gradul I și II a candidatului

Pentru candidații care se înscriu la concurs la cota de 15%, dosarul cuprinde suplimentar următoarele documente:

 1. adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărârea instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, în original;
 2. certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia, în original;
 3. actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;
 4. diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de MECC sau de ministerele de resort;
 5. certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei R. Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original;
 6. certificatul despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
 7. confirmarea apartenenţei la familii de romi;
 8. extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 9. copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români).