Instruirea practică


Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul formării/dezvoltării competenţelor profesionale ale elevilor, specifice calificării profesionale.

Tipurile, durata, perioada de desfășurare și numărul de credite alocat stagiilor de practică sunt determinate în planurile de învățământ, în strictă corespundere cu competențele profesionale solicitate specialistului într-un anumit domeniu de formare profesională.


Tipurile și obiectivele stagiilor de practică

În conformitate cu Planul-Cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar sunt prevăzute următoarele tipuri de stagii de practică:

Familiarizează elevii cu bazele programului de formare profesională şi asigură obţinerea deprinderilor primare în cadrul domeniului selectat. Acest tip de practică se realizează în cabinete, laboratoare, ateliere, unităţi de producţie ale Colegiului sau la unităţi economice de profil.

Se desfăşoară în atelierele, laboratoarele şi alte subdiviziuni ale Colegiului sau, după caz, la unităţi economice. Stagiul de practică nominalizat are caracter instructiv individual în cadrul căruia elevul face cunoştinţă cu utilajele / echipamentele tehnologice, obţine îndemânări / abilităţi practice în deservirea acestor mecanisme / echipamente şi / sau elaborează produsul / macheta conform curriculumului stagiului de practică.

Se realizează în cadrul unităţilor economice şi are drept scop formarea abilităţilor şi competenţelor, privind efectuarea atribuţiilor şi sarcinilor de lucru în cadrul întreprinderilor corespunzătoare calificării, aprofundarea cunoştinţelor teoretice prin studiul şi cunoaşterea metodologiei de aplicare a acestora la locul de muncă. Acest stagiu poate fi organizat şi în atelierele, laboratoarele sau alte subdiviziuni ale Colegiului, cu condiţia îndepliniri curriculumului stagiului de practică respectiv.

Are drept scop dezvoltarea continuă a abilităţilor şi competenţelor profesionale în acord cu specificul atribuţiilor şi sarcinilor de lucru corespunzătoare calificării profesionale, precum şi documentarea, colectarea materialelor, informaţiei, confecţionarea produselor etc., necesare pentru susţinerea probelor de absolvire / calificare.

Graficul desfășurării stagiilor de practică


Stagii de practică Semestrul Nr. de săptamâni Nr. de ore Perioada
Practica de inițiere în specialitate II, IV 4 120 martie - mai
Practica de instruire VI 2 60 martie - aprilie
Practica tehnologică VII 4 120 octombrie - noiembrie
Practica ce precede probele de absolvire VIII 8 240 aprilie - iunie


Regulamente


Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar

Regulamentul intern privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în Colegiul de Ecologie din Chișinău

Repartizarea elevilor la stagiile de practică se realizează prin ordinul directorului Colegiului de Ecologie cu indicarea perioadei, tipului și locului de desfășurare a stagiului de practică, profesorului coordinator al stagiului de practică din cadrul instituției.

Stagiile de practică a elevilor se încep cu o instruire prealabilă, unde elevii sunt familiarizați cu obiectivele stagiului, conținutul raportului sau a portofoliului, modalitățile de evaluare a practicii, principalele reguli de securitate ce urmează a fi respectate la locul de efectuare a practicii. Stagiile de practică sunt desfășurate în conformitate cu cerințele ale Curriculei stagiului de practică.


Curricula stagiilor de practică

În conformitate cu Planul-Cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar sunt prevăzute următoarele tipuri de stagii de practică:

Stagii de practică Vizualizează
Ecologia generală   
Pedologia   
Ecologia umană   
Biodiversitatea   
Metode de analiză a componentelor mediului   
Metode de conservare, restabilire și ameliorare a mediului   
Practica de specialitate   
Practica ce precede probele de absolvire   
Stagii de practică Vizualizează
Hidrologie   
Geodezie   
Materiale de construcție   
Metode de analiză a componentelor mediului   
Tratarea apei naturale   
Rețele de distribuție a apei   
Practica de specialitate   
Practica ce precede probele de absolvire   
Stagii de practică Vizualizează
Fiziologia vegetală   
Topografie forestieră şi desen topografic   
Botanica forestieră   
Seminologia şi pepiniere silvice   
Dendrologia   
Staţiuni forestiere   
Practica de specialitate   
Practica ce precede probele de absolvire   
P Stagii de practică Vizualizează
F.01.P.039 Geografia fizică   
F.02.0.040 Cartografie cu elemente de topografie   
F.04.0.041 Meteorologia generală   
F.04.0.042 Dinamica atmosferei   
F.06.0.043 Metode statistice de prelucrare și analiză a datelor meteorologice   
S.06.0.044 Meteorologie sinoptică   
S.08.P.045 Practica tehnologică   
S.08.P.046 Practica care precede examenul de absolvire   
Stagii de practică Vizualizează
Anatomie, histologie, embriologie   
Hidrobiologie   
Bazele pisciculturii   
Biodiversitatea acvatică   
Acvaristica   
Practica de specialitate   
Practica ce anticipează probele de absolvire   
Stagii de practică Vizualizează
Tehnologia colectării, uscării și păstrării plantelor aromatice și medicinale   
Tehnica analizei chimice   
Analiza chimico-bacteriologică   
Preactica tehnologică   
Preactica de producție   
Practica ce anticipează probele de absolvire   
P Stagii de practică Vizualizează
P.02.O.25 Practica de inițiere în specialitate   
P.04.O.026 Practică tehnologică I   
P.06.O.027 Practica tehnologică II   
P.08.O.028 Practica ce anticipează proba de absolvire   
P Stagii de practică
G.02.P.042 Tehnologia informației   
F.02.P.043 Instalațiile electrice, aparate termice, gaze, ventilare   
F.04.P.044 Mașini utilaje, echipamente de intervenție   
F.04.P.045 Comportarea la foc a construcțiilor și instalațiilor   
F.06.P.046 Tehnici de salvare și prim ajutor medical   
S.06.P.047 Mijloace prime și echipamente de protecție   
S.08.P.048 Practica de specialitate   
S.08.P.049 Practica care precede probele de absolvire   
Stagii de practică Vizualizează
Tehnologii informaționale   
Desen topografic   
Cadastru general   
Topografie generala I   
Topografie inginerească I   
Cadastru bunului imobil   
Practica tehnologică   
Practica ce precede examenul de absolvire   

Pentru desfășurarea stagiilor de practică în cadrul unităților economice Colegiul încheie contracte/acorduri de colaborare privind desfășurarea stagiilor de practică a elevilor. Elevul poate selecta unitatea economică pentru desfășurarea stagiului de practică din lista unităților economice propuse de Colegiu sau să propună el însuși o unitate economică. În cazul când unitatea economică este propusă de elev e ava fi supusă analizei și validării de către directorul adjunct pentru instruire practică.

La finalizarea stagiului de practică elevii prezintă conducătorului de practică din cadrul instituției de învățământ Agenda formării profesionale și Raportul sau Portofoliul stagiului de practică

Evaluarea stagiului de practică se efectuiază în cadrul Conferinței de totalizare a stagiului de practică în fața comisiei, numite de catedra de specialitate, și a colegilor. Astfel, evaluarea este publică și obiectivă. Notele obţinute pentru stagiul de practică se includ în rezultatele sesiuni respective de examinare şi se iau în considerare la calculul mediei reușitei academice a elevului.

Elevii care nu au realizat programul stagiului de practică nu sunt promovați la anul următor de studii și nu sunt admiși la susținerea examenelor de calificare.