Specialitatea: 71110 Tehnologia produselor cosmetice și medicinale

Domeniul de formare profesională 711 Chimie și prelucrare, specialitatea 71110 Tehnologia produselor cosmetice și medicinale vizează pregătirea specialiștilor, cu studii profesional tehnice postsecundare, care vor fi capabili să activeze în trei domenii:

 1. Producerea parfumeriei și cosmeticii;
 2. Prelucrarea plantelor etero-oleaginoase (aromatice) și medicinale;
 3. Prelucrarea plantelor oleaginoase.

Absolvenții domeniului de formare profesională pot activa la entitățile de prelucrare a plantelor aromatice și medicinale, plantelor oleaginoase, de fabricare a produselor cosmetice și medicinale la unitățile economice de stat sau private, sau la unitățile de comercializare a acestora în calitate de: tehnician-tehnolog, șef de secție, șef de schimb, maistru, conducător al subdiviziunii de producție, șef de laborator, consultant.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educațională, este necesar să se creeze un mediu educațional adecvat, calitativ și productiv, centrat pe elev, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării:

 • crearea unui mediu de învățare autentic,apropiat te mediul de producție și relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însușirea de cunoștințe, formarea de deprinderi și de competențe personale și profesionale;
 • îmbinarea aspectelor de natură teoretică și cultivarea abilităților necesare în producție;
 • structurarea demersurilor educaționale pe concepția „învață acționând”;
 • valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativității și a competențelor de cercetare.

Durata studiilor 4 ani
Forma de organizare Învăţământ cu frecvenţă
Condiţii de acces Diploma de gimnaziu
Precondiţii Nu sunt
Stagii de practică Cu titlu obligatoriu:
 • practica de iniţiere în specialitate;
 • practica de specialitate;
 • practica ce anticipează probele de absolvire.
Reguli de examinare şi evaluare În procesul de formare se vor utiliza următoarele tipuri de evaluare:
 1. Evaluarea iniţială;
 2. Evaluarea curentă;
 3. Evaluarea finală.
Metode utilizate: testarea
Modalităţi de evaluare finală Susținerea unui examen complex la specialitate sau la solicitare pentru elevii cu media mai mare de 8.5 a lucrării/proicctului de diplomă.
Certificare Diploma
Titlul acordat Tehnician tehnolog în domeniu.
Drepturi pentru absolvenţi Participare la concursul de admitere în instituțiile de învățământ universitare, angajarea în câmpul muncii la întreprinderile de profil de stat sau private.
Organul responsabil de monitorizarea programelor Ministerul Educației al Republicii Moldova, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

Tehnician-tehnolog Realizarea eficientă a obiectivelor specialității le permite absolvenților o integrare socio-profesională de succes. Pregătirea specialiștilor include 4 componente:

 1. Componenta de formare a competențelor profesionale generale are drept scop acumulare de către elevi a cunoștințelor de bază și formarea competențelor în următoarele domenii:
  • Decizii pentru un mod sănătos de viață;
  • Limba engleză în domeniu;
  • Bazele comunicării în termeni de specialitate;
  • Sisteme informaționale în domeniu.
 2. Componenta de orientare socio-umanistă Orice specialist în domeniul tehnologiilor de prelucrare și producere, indiferent de nivelul ierarhic, trebuie, în primul rând să posede cunoștințe de ordin general uman, care să-l caracterizeze ca o persoană inteligentă, armonios dezvoltată. Această componentă va include acumularea cunoștințelor și formarea competențelor în următoarele domenii:
  • Filosofie;
  • Etica profesională;
  • Bazele antreprenorialului;
  • Bazele legislației în domeniu;
 3. Componenta fundamentală. are drept scop acumularea cunoștințelor și formarea abilităților de bază, integrate în competențe profesionale, care permit abordarea științifico-practică a domeniului dat, precum și înțelegerea, și crearea de cunoștințe noi. Componenta fundamentală include unități de curs în vederea asigurării securității și sănătății în muncă, după cum urmează:
  • Elemente de creștere și păstrare a materiei prime;
  • Grafica inginerească;
  • Metode fizico-chimice de analiză;
  • Microbiologia;
  • Bazele securității și sănătății în muncă;
  • Fundamentele utilajelor tehnologice;
  • Chimia fizică și coloidală;
  • Procese și aparate în industria farmaceutică și cosmetică;
  • Chimia materiei prime și produsele prelucrării ei;
  • Chimia farmaceutică și cosmetică.
 4. Componenta de specialitate Se acordă atenția la profilul tehnologiilor de producție; insistând asupra modalităților practice de formare a gândirii critice, creative, flexibile în vederea adaptabilității la cerințele de permanentă schimbare a tehnologiilor de producție. Această componentă va include asimilarea cunoștințelor și formarea competențelor, ținând cont de specializări în următoarele domenii:
  • Utilaj tehnologic
  • Tehnologia industrială
  • Producerea parfumeriei și cosmeticii
  • Controlul calității produselor cosmetice și medicinale
  • Bazele automatizării proceselor tehnologice
  • Managementul calității
  • Economia și statistica ramurii

Categorii / grupuri de profesii pe domenii de activitate

Domenii de specializare Categorii /grupuri de profesii pe domenii de activitate Lista profesiilor conform specializării
Specialitatea Tehnician-tehnolog în prelucrarea plantelor aromatice și medicinale Tehnologie
 • Aparatist la procesele de distilare
 • Aparatist la procesele de extracție
 • Aparatist la procesele de uscare a plantelor medicinale
 • Aparatist la procesele dc purificare a produselor din plante aromatice și medicinale
 • Aparatist la pregătirea infuziilor și soluțiilor
 • Aparatist la ambalarea produselor din plante medicinale
Specialitatea Tehnician tehnolog în producerea și purificarea uleiurilor vegetale Tehnologic
 • Aparatist la procesele dc purificare a materiei prime
 • Aparatist la procesele de eliminare a uleiurilor vegetale din materia primă
 • Aparatist la procesele de purificare a uleiului vegetal
 • Aparatist la procesele de ambalare a uleiului vegetal
Specialitatea Tehnician tehnolog în producerea parfumeriei și cosmeticii Tehnologie
 • Aparatist la producerea parfumeriei
 • Aparatist la producerea cosmeticii
 • Aparalist la ambalarea produselor de parfumerie și cosmetică
 • Consultant la comercializarea produselor dc parfumerie și cosmetică
Cod Denumirea unității de curs Vizualizează
F Componenta fundamentală
F.01.O.009 Elemente de creștere și păstrare a materiei prime   
F.01.O.010 Grafica inginerească   
F.02.O.011 Metode fizico-chimice de analiză   
F.02.O.012 Microbiologie   
F.02.O.013 Bazele securității și sănătății în muncă   
F.03.O.014 Fundamentele utilajelor tehnologice   
F.04.O.015 Chimia fizică și coloidală   
F.04.O.016 Procese și aparate în industria farmaceutică și cosmetică   
F.05.O.017 Chimia materiei prime și produselor prelucrării ei   
F.06.O.018 Chimia farmaceutică și cosmetică   
S Componenta de specialitate
S.06.O.019 Utilaj tehnologic I   
S.06.O.020 Tehnologia industrială I   
S.07.O.021 Utilaj tehnologic II   
S.07.O.022 Tehnologia industrială II   
S.07.O.023 Producerea parfumeriei și cosmeticii   
S.08.O.024 Controlul calității produselor cosmetice și medicinale   
S.08.0.025 Bazele automatizării proceselor tehnologice   
S.08.0.026 Managementul calității   
S.08.0.027 Economia și statistica ramurii   
P Stagii de practică
Tehnologia colectării, uscării și păstrării plantelor aromatice și medicinale   
Tehnica analizei chimice   
Analiza chimico-bacteriologică   
Preactica tehnologică   
Preactica de producție   
Practica ce anticipează probele de absolvire