Specialitatea: 53210 Meteorologie

Domeniul “Meteorologie” are scop de a pregăti specialiști competenți ce se referă la activități de organizare, dezvoltare și dirijare metodică a sistemului de stat al observațiilor meteorologice și agrometeorologice; elaborarea prognozelor de interes public și a avertismentelor privind fenomenele meteorologice nefavorabile, care se transmit regulat organelor administrației publice centrale și locale, serviciilor mass-media; asigurarea agenților economici cu informație specializată în baza contractelor încheiate conform planurilor-schemă coordonate de Ministerul Mediului; controlul utilizării informației meteorologice de către agenții economici; prezentarea la cerința persoanelor juridice și fizice a informației specializate, care confirmă fenomenele periculoase și stihinice, amploarea și intensitatea lor; analiza sistematică, generalizarea condițiilor meteorologice și agrometeorologice create, perfectarea și publicarea materialelor informative și regim și asigurarea organelor administrației publice centrale și locale, agenților economici și a populației cu informație metodică și de regim; efectuarea de cercetărilor științifice și aplicative în domeniul meteorologiei.

Absolvenții domeniului de formare profesională în meteorologie pot activa la posturi de observații meteorologice sau agrometeorologice, în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în Centrul Prognoze Meteorologice (CPM); Centrul Meteorologie și Climatologie (CMC); Centrul Monitoring Agrometeorologic (CMA); Centrul Gestionarea Informației(CGI); în calitate de tehnicieni.

Pentru a realiza cu succes acestă ofertă educațională, este necesar să se creeze un mediu educațional adecvat, calitativ și productiv, centrat pe elev, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării:

 1. Crearea unui mediu de învățare autentic, pentru realizarea obiectivelor proiectate, însușirea de cunoștințe, formarea deprinderilor și competențelor personale și profesionale;
 2. Identificarea de informații și opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupational, îmbinarea aspectelor de Ipatiiră teoretică și cultivarea unor abilități legate de realitățile activităților din domeniul meteorologiei;
 3. Valorificarea unor tehnici modeme de instruire, inclusiv dezvoltarea creativității.

Durata studiilor 4 ani
Forma de organizare Învăţământ cu frecvenţă
Condiţii de acces Diploma de gimnaziu
Precondiţii Nu sunt
Stagii de practică Cu titlu obligatoriu:
 • practica de specialitate;
 • practica de iniţiere în specialitate;
 • practica tehnologică;
 • practica ce precede examenul de absolvire.
Reguli de examinare şi evaluare În procesul de formare se vor utiliza următoarele tipuri de evaluare:
 1. Evaluarea iniţială;
 2. Evaluarea curentă;
 3. Evaluarea finală.
Metode utilizate: testarea
Modalităţi de evaluare finală Susținerea unui examen complex la disciplinele de specialitate sau a lucrării/proiectului de diplomă.
Certificare Diploma de studii profesionale
Titlul acordat Tehnician meteorolog
Drepturi pentru absolvenţi Participarea la concursul de admitere la instituțiile de învătământ universitare, angajarea în entități și organizații care se supun Ministerului Mediului
Organul responsabil de monitorizarea programelor Ministerul Educaţiei

Tehnician: Realizarea eficientă a obiectivelor specialităţii permite absolvenţilor o integrare socio-profesională de succes. Pregătirea specialiştilor include 4 componente:

 1. Componenta fundamentală are drept scop acumularea de către elevi a cunoştinţelor de bază şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
  • Geografia fizică
  • Cartografie cu elemente de topografie
  • Meteorologie generală
  • Dinamica atmosferei
  • Metode statistice de prelucrare și analiză a datelor meteorologice
  • Climatologia generală
  • Meteorologia sinoptică
  • Convențiile ONU privind mediul
  • Metode și mijloace de măsurare hidrometeorologice
 2. Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale va include acumularea cunoştinţelor şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
  • Decizii pentru un mod sănătos de viață
  • Retorica
  • Tehnologia informației
  • Limba străină aplicată
  • Bazele legislației în domeniu
 3. Componenta de orientare socio-umanistică. Orice specialist în domeniul, indiferent de - nivelul ierarhic, trebuie, în primul rînd, să posede cunoștințe de ordin general, care să-l caracterizeze ca o persoană inteligentă, armonios dezvoltată. Această componentă va include asimilarea cunoștințelor și formarea competențelor în următoarele domenii:
  • Bazele antreprenoriatului
  • Drept ecologic
  • Etica profesională
  • Filozofie
 4. Componenta de orientare spre specializare. Se atrage atenția la profilul meteorologic, insistând asupra modalităților practice de formare a gândirii meteorologice, pe capacitatea de efectuare a studiilor de caz în vederea aprecierii periodicității fenomenelor meteorologice pe teritoriul Republicii Moldova. Această componentă va include asimilarea cunoștințelor și formarea competențelor :
  • Meteorologie și Climatologie aplicativă
  • Clima Republicii Moldova
  • Poluarea și protecția atmosferei
  • Agrometeorologia
  • Climatologia urbană
  • Prognoza meteorologică

Categorii / grupuri de profesii pe domenii de activitate

 1. Inginer
 2. Tehnician meteorolog
Cod Denumirea unității de curs Vizualizează
F Componenta fundamentală
F.01.0.010 Geografia fizică   
F.02.O.011 Cartografie cu elemente de topografie   
F.03.O.012 Meteorologie generală   
F.04.O.013 Dinamica atmosferei   
F.05.O.014 Metode statistice de prelucrare și analiză a datelor meteorologice   
F.05.O.015 Climatologie generală   
F.06.O.016 Meteorologia sinoptică   
F.06.O.017 Convențiile ONU privind mediul   
F.08.O.018 Metode și mijloace de măsurare hidrometeorologice   
S Componenta de specialitate
S.07.0.019 Meteorologie și climatologie aplicativă   
S.07.O.020 Clima Republicii Moldova   
S.07.O.021 Poluarea și protecția atmosferei   
S.08.O.022 Agrometeorologia   
S.08.O.023 Prognoza meteorologică   
S.08.O.024 Climatologie urbană   
P Stagii de practică
F.01.P.039 Geografia fizică   
F.02.0.040 Cartografie cu elemente de topografie   
F.04.0.041 Meteorologia generală   
F.04.0.042 Dinamica atmosferei   
F.06.0.043 Metode statistice de prelucrare și analiză a datelor meteorologice   
S.06.0.044 Meteorologie sinoptică   
S.08.P.045 Practica tehnologică   
S.08.P.046 Practica care precede examenul de absolvire