Specialitatea: 53310 Geodezie, Topografie și Cartogarfie

Domeniul de formare profesională a specialităţii Geodezie, Topografie şi Cartografiere are drept scop pregătirea specialiştilor pentru proiectarea, implementarea şi exploatarea sistemelor informaţionale geografice, precum şi colectarea, stocarea, analiza şi vizualizarea datelor în cadrul acestor sisteme, să execute prospecţiuni topografice pentru întocmirtea proiectelor inginereşti. Folosind ultimile tehnologii, specialiştii geodezi trebuie să asigure producţia de hărţi, planuri, documentaţii, reprezentări grafice şi rapoarte specifice la nivel naţional.

O importanţă deosebită, cu o influenţă şi impact social major o are activitatea specialistului geodez în planificarea, dezvoltarea şi reabilitarea proprietăţii imobiliare, lucrărilor cadastrale, stabilirea valorii şi gestiunea proprietăţii imobiliare. Prin rolul pe care îl deţine cadastrul pe piaţa imobiliară, constituie un sprijin important pentru toate sectoarele economiei naţional.

Absolvenţii domeniului de formare profesională în geodezie, topografie şi cartografie pot activa în cadrul, instituţiilor de stat sau private de organizare şi de sistematizare a teritoriului, la nivel de unităţi cadastrale, sau în alte unităţi, unde vor executa lucrări topografo-geodezice curente precum şi lucrări de cadastru necesare în ramurile economiei naţionale. De asemenea, ei vor asigura în mod direct, la nivelul localităţilor, aplicarea şi respectarea legalităţii în domeniul bunurilor imobiliare precum şi a circulaţiei acestora, stabilind dreptul şi dobândirea dreptului de proprietate, actualizarea şi reactualizarea hărţilor cadastrale, topografice în automatizarea lucrărilor topo-cadastrale.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, este necesar să se creeze un mediu educaţional adecvat, calitativ şi productiv, centrat pe elev, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării:

 1. crearea unui mediu de învăţare autentic, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de cunoştinţe, formare de deprinderi şi de competenţe personale şi profesionale;
 2. îmbinarea aspectelor de natură teoretică şi cultivarea unor abilităţi legate de realităţile activităţilor din domeniul geodeziei, topografiei şi cartografiei;
 3. structura demersurilor educaţionale pe concepţia „învaţă acţionând” şi dezvoltarea unor dexterităţi de ordin practic;
 4. valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.

Durata studiilor 4 ani
Forma de organizare Învăţământ cu frecvenţă
Condiţii de acces Diploma de gimnaziu
Precondiţii Nu sunt
Stagii de practică Cu titlu obligatoriu:
 • practica de specialitate;
 • practica de iniţiere în specialitate;
 • practica tehnologică;
 • practica ce precede examenul de absolvire.
Reguli de examinare şi evaluare În procesul de formare se vor utiliza următoarele tipuri de evaluare:
 1. Evaluarea iniţială;
 2. Evaluarea curentă;
 3. Evaluarea finală.
Metode utilizate: testul
Modalităţi de evaluare finală Susţinerea unui examen complex la disciplinele de specialitate sau (la solicitare pentru elevii cu media mai mare de 8,5) a lucrării de diplomă.
Certificare Diploma de studii profesionale tehnice postsecundare
Titlul acordat Tehnician geodez
Drepturi pentru absolvenţi Participarea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ universitare, angajarea în entităţi şi organizaţii din diverse ramuri ale economiei naţionale.
Organul responsabil de monitorizarea programelor Ministerul Educaţiei

Tehnician: Realizarea eficientă a obiectivelor specialităţii permite absolvenţilor o integrare socio-profesională de succes. Pregătirea specialiştilor include 4 componente:

 1. Componenta fundamentală are drept scop acumularea de către elevi a cunoştinţelor de bază şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
  • Desen topografic
  • Geologie
  • Cadastru general
  • Cadastru bunului imobil
  • Topografie generală I, II
  • Topografie inginerească I, II
 2. Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale va include acumularea cunoştinţelor şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
  • Tehnologii informaţionale aplicate în domeniu de specialitate
  • Limba străină aplicată în domeniu de specialitate
  • Retorica
  • Decizii pentru modul sănătos de viaţă
 3. Componenta de orientare socio-umanistică. Orice specialist din domeniul geodeziei, topografiei şi cartografiei, indiferent de nivelul ierarhic, trebuie, în primul rând, să posede cunoştinţe de ordin general, care să-l caracterizeze ca o persoană inteligentă, armonios dezvoltată. Această componentă va include asimilarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
  • Bazele antreprenoriatului în domeniul topo-geodezic
  • Filozofie
  • Bazele legislaţiei în domeniu
  • Etica profesională
 4. Componenta de orientare spre specializare. Se atrage atenţia la profilul tehnician, insistînd asupra modalităţilor practice de formare a capacităţilor de măsurători şi efectuare a studiilor în vederea asigurării adaptabilităţii la cerinţele de piaţă. Această componentă va include asimilarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor, ţinând cont de specializări, în următoarele domenii:
  • Lucrări cadastrale
  • Cadastru de specialitate
  • Fotogrametrie
  • Geodezie
  • Cartografie
  • Organizarea teritoriului
  • Urbanism

Categorii / grupuri de profesii pe domenii de activitate

 1. ÎS „Ingeocad”
 2. ÎS „Cadastru” inclusiv şi în filiale Institutul de Proiectare și Organizare a Teritoriului
 3. Administrația Publică Locală
 4. Organizaţii private

Lista profesiilor conform specializării

 1. Tehnician geodez în cadrul:
  • Oficiilor cadastral Teritoriale;
  • Administraţii Publice Locale;
 2. Tehnician geodez în direcţia geodezie, cartografie şi geoinformatică
 3. Tehnician geodez în direcţia dezvoltare şi asistenţă tehnică
 4. Tehnician geodez în ramurile economiei naţionale
 5. Tehnician geodez întreprinderile private specializate în cadastru şi geodezie
Cod Denumirea unității de curs Vizualizează
F Componenta fundamentală
F.02.O.009 Desen topografic   
F.03.O.010 Cadastru general   
F.04.O.011 Geologie   
F.04.O.012 Topografie generală I   
F.05.O.013 Topografie generală II   
F.06.O.014 Topografie inginerească I   
F.06.O.015 Cadastru bunului imobil   
F.07.O.016 Topografie inginerească II   
S Componenta de specialitate
S.07.O.017 Lucrări cadastrale   
S.07.O.018 Cadastru de specialitate   
S.07.O.019 Geodezie   
S.07.O.020 Fotogrammetrie   
S.08.O.021 Cartografie   
S.08.O.022 Organizarea teritoriului   
S.08.O.023 Urbanism   
P Stagii de practică
Tehnologii informaționale   
Desen topografic   
Cadastru general   
Topografie generala I   
Topografie inginerească I   
Cadastru bunului imobil   
Practica tehnologică   
Practica ce precede examenul de absolvire