Specialitatea: 71210 Gospodărirea și protecția apelor

Specialitatea Gospodărirea și protecția apelor are drept scop de, a pregăti specialiști competenți în domeniul alimentărilor cu apă și canalizări. În prezent în R.Moldova se lucrează intensiv asupra rețelelor de canalizare la sate. Absolvenții acestei specialități pot efectua calculul unei rețele de distribuție, rețele de canalizare, studiază exploatarea instalațiilor stației de captare, tratare, pompare și epurare astfel obținînd o gama largă de cunoștințe. În urma absolvirii specialității Gospodărirea și protecția apelor elevii primesc calificarea de tehnician în gospodărirea și protecția apelor și pot activa la firme private de alimentare cu apă a centrelor populate, în cadrul Întreprinderii Apa Canal, la stațiile de pompare, Serviciul de exploatare a rețelelor de canalizare, rețelelor de alimentare cu apă .etc.

Durata studiilor 4 ani
Forma de organizare Învăţământ cu frecvenţă
Condiţii de acces Diploma de gimnaziu
Precondiţii Nu sunt
Stagii de practică Cu titlu obligatoriu:
 • practica de iniţiere în specialitate;
 • practica tehnologică;
 • practica ce precede examenul de absolvire.
Reguli de examinare şi evaluare În procesul de formare se vor utiliza următoarele tipuri de evaluare:
 1. Evaluarea iniţială;
 2. Evaluarea curentă;
 3. Evaluarea finală.
Metode utilizate: testul
Modalităţi de evaluare finală Susținerea lucrării/proiectului de diplomă
Examen de absolvire
Certificare Diploma de studii profesionale tehnice postsecundare
Titlul acordat Tehnician în gospodărirea și protecția apelor
Drepturi pentru absolvenţi Angajarea în câmpul muncii conform calificării obținute
Organul responsabil de monitorizarea programelor Ministerul Educaţiei

Calificarea: Tehnician în gospodărirea și protecția apelor. Realizarea eficientă a obiectivelor specialității le permite absolvenților o integrare socio-profesională de succes. Pregătirea specialiștilor include 4 componente:

 1. Componenta fundamentală are drept scop acumularea de către elevi a cunoştinţelor de bază şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
  • Bazele ecologiei teoretice
  • Hidrologie
  • Geodezie
  • Metode de analiză a componentelor mediului
  • Mecanica aplicată a fluidelor
  • Materiale de construcție
  • Protecția muncii
  • Gospodărirea apelor cu construcții și amenajări hidrotehnice
  • Dezvoltarea durabilă și protecția mediului ambiant I
  • Dezvoltarea durabilă și protecția mediului ambiant II
 2. Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale va include acumularea cunoştinţelor şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
  • Decizii pentru modul sănătos de viață
  • Retorica
  • Tehnologia informației
  • Limba străină aplicată
  • Desen tehnic
 3. Componenta de orientare socio-umanistică. Orice specialist în domeniul gospodăririi și protecției apelor trebuie să posede cunoștințe de ordin general care să-l caracterizeze drept o persoană inteligentă. Această componentă va include:
  • Bazele antreprenoriatului
  • Filozofie
  • Etica profesională
  • Bazele legislaţiei
 4. Componenta de orientare în specializare. presupune adîncirea cunoștințelor în domeniul specialității respective și include domeniile:
  • Rețele de distribuție a apei
  • Tratarea apei naturale
  • Pompe, suflante, ventilatoare și stații de pompare
  • Rețele și instalații de canalizare
  • Sisteme și instalații tehnico -sanitare ale clădirilor
  • Epurarea apelor uzate
  • Tehnologia lucrărilor de construcții a sistemelor de alimentare cu apa și canalizare
  • Exploatarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare

Ocupațiile tipice domeniului profesional:

 1. Tehnician tehnolog
 2. Tehnician laborant
 3. Tehnician în gospodărirea și protecția apelor
 4. Laborant apă potabilă
 5. Laborant la analiza chimică

Întreprinderi în cadrul cărora își poate desfășura activitatea tehnicianul în gospodărirea și protecția apelor:

 1. Societățile pe acțiuni „Apă-Canal” din diverse regiuni
 2. Agenția „Apele Moldovei”
 3. Ministerul mediului
 4. Întreprinderea Municipală de Gestionare a Fondului Locativ
 5. Servicii comunale
 6. Întreprinderi individuale de alimentări cu apă, canalizare, gospodărire a apelor.

Dotarea programului de formare:

Lucrările practice și de laborator la disciplinele de specialitate se desfășoară în sălile de studii și laboratorul Gospodărirea și protecția apelor -103B. Lucrările de laborator se axează pe formarea abilităților practice de montare a rețelelor de distribuție, de îmbinare a aparatelor de măsură și control, țevilor și armăturilor indicate în sarcinile de lucru ale fiecărui elev.

Laboratorul este dotat cu: calculator, armături de pe rețeaua de distribuție a apei (vane, ventile, clapete de reținere, teuri, cruci, reducții), aparate de măsură și control (manometre și apometre), aparate de sudat, pompe, boilere electrice și cu gaze, tuburi și țevi din diverse materiale și de diferite diametre, materiale de ermetizare, vase de closet, lavoare din ceramică.

Pe data de 26 noiembrie 2020 la Colegiul de Ecologie a fost organizată Activitatea extracurriculară cu genericul: „Promovarea imaginii specialității Gospodărirea și protecția apelor prin prisma întâlnirii cu specialiștii”

Cod Denumirea unității de curs Vizualizează
F Componenta fundamentală
F.01.O.010 Bazele ecologiei teoretice   
F.02.O.011 Hidrologie   
F.02.O.012 Geodezie   
F.03.O.013 Metode de analiză a componentelor mediului   
F.04.O.014 Mecanica aplicată a fluidelor   
F.04.O.015 Materiale de construcție   
F.06.O.016 Protecția muncii   
F.07.O.017 Gospodărirea apelor cu construcții și amenajări hidrotehnice   
F.07.O.018 Dezvoltare durabilă și protecția mediului ambiant I   
F.09.O.019 Dezvoltare durabilă și protecția mediului ambiant II   
S Componenta de specialitate
S.05.O.020 Rețele de distribuție a apei   
S.06.O.021 Tratarea apei naturale   
S.06.O.022 Pompe, suflante, stații de pompare I,II   
S.07.O.023 Rețele și instalații de canalizare   
S.08.O.024 Sisteme și instalații tehnico-sanitare a clădirilor   
S.08.O.025 Epurarea apelor uzate   
S.08.O.026 Tehnologia lucrărilor de construcții a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare   
S.08.O.027 Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare   
P Stagii de practică
Hidrologie   
Geodezie   
Materiale de construcție   
Metode de analiză a componentelor mediului   
Tratarea apei naturale   
Rețele de distribuție a apei   
Practica de specialitate   
Practica ce precede probele de absolvire