Specialitatea: 52110 Ecologia și protecția mediului

Ecologia reprezintă o știința naturală, biologică, un sistem de domenii științifice, care studiază interacțiunile dintre organisme și ambianța lor, cuprinzînd întreaga ierarhie de sisteme biologice supraindividuale. Pe baza principiilor teoretice elaborate de ecologie s-a constituit domeniul protecția . mediului. care cuprinde un ansamblu de reglementări, măsuri și acțiuni orientate spre asigurarea unei intervenții raționale a omului în ecosferă, în vederea păstrării echilibrului ecologic, menținerii și ameliorării factorilor naturali, prevenirii și - combaterii poluării, asigurării unui mediu sănătos neprimejdios pentru viață și sănătate - drept fundamental, prioritate absolută în politica de securitate și component strategic pentru dezvoltarea durabilă.

Fiind parte a eforturilor naționale și internaționale orientate spere gestionarea amenințărilor și provocărilor contemporane, formarea. cadrelor în domeniul ecologiei și protecției mediului, are ca scop asigurarea instituțiilor de ramură, publice și științifice specialiști calificați, care posedă cunoștințele, abilitățile și atitudinea necesare pentru gestionarea resurselor naturale, investigarea calității componentelor mediului și ecosistemelor în ansamblu, implicarea în activitățile de protecție a mediului.

Principiile de formare profesională în acest domeniu sunt:

 1. Perceperea integrității și interdependenții mediului natural, social și tehnologic;
 2. Abordarea multidisciplinară și interdisciplinară a problemelor și soluțiilor de mediu;
 3. Corelarea pregătirii profesionale cu progresul tehnico-stiintific, în vederea asigurării relevanței pentru piața forței de muncă și facilitării trecerii de la învățare și formare la activitatea profesională;
 4. Asigurarea continuității și mobilității academice.

Durata studiilor 4 ani
Forma de organizare Învăţământ cu frecvenţă
Condiţii de acces Diploma de gimnaziu
Precondiţii Nu sunt
Stagii de practică Cu titlu obligatoriu:
 • practica de specialitate;
 • practica de iniţiere în specialitate;
 • practica tehnologică;
 • practica ce precede examenul de absolvire.
Reguli de examinare şi evaluare În procesul de formare se vor utiliza următoarele tipuri de evaluare:
 1. Evaluarea iniţială;
 2. Evaluarea curentă;
 3. Evaluarea finală.
Metode utilizate: testul
Modalităţi de evaluare finală Examen complex și/sau proiect/lucrare de diplomă
 • Protecția mediului și utilizarae resurselor naturale;
 • Metode și sisteme de purificare a mediului;
 • Expertiza ecologică și evaluarea impactului de mediu.
Certificare Diploma de studii profesionale tehnice postsecundare
Titlul acordat Tehnician protecția mediului (tehnician ecolog)
Drepturi pentru absolvenţi Persoanele care obțin calificarea profesională tehnician protecția mediului se pot angaja în cîmpul muncii în funcția de tehnician protecția mediului (tehnician ecolog) în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat - Direcția Monitoring al Calității Mediului, Instituțiile de cercetări științifice de profil, întreprinderilor de gestionare a resurselor naturale, întreprinderile industriale, companiilor de consulting, companiilor de certificare, autoritățile publice locale de nivelul unu, etc.
Organul responsabil de monitorizarea programelor Ministerul Educaţiei

Tehnician: Realizarea eficientă a obiectivelor specialităţii permite absolvenţilor o integrare socio-profesională de succes. Pregătirea specialiştilor include 4 componente:

 1. Componenta fundamentală are drept scop acumularea de către elevi a cunoştinţelor de bază şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
  • Ecologie generală
  • Pedologie
  • Ecologie umană
  • Botanica și zoologia cu elementele ecologice
  • Biodiversitatea
  • Microbiologia mediului
  • Metode de conservare, restabilire și ameiorare a mediului
  • Metode de analiză a componentelor mediului
  • Tehnologii în ramură
  • Managementul ecologic și dezvoltarea durabilă
  • Estimarea și managementul riscului de mediu
 2. Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale va include acumularea cunoştinţelor şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
  • Protecția civilă
  • Retorica
  • Tehnologia informației
  • Limba străină aplicată
 3. Componenta de orientare socio-umanistică. Orice specialist în domeniul, indiferent de - nivelul ierarhic, trebuie, în primul rînd, să posede cunoștințe de ordin general, care să-l caracterizeze ca o persoană inteligentă, armonios dezvoltată. Această componentă va include asimilarea cunoștințelor și formarea competențelor în următoarele domenii:
  • Bazele antreprenoriatului
  • Filozofie
  • Etica profesională
  • Bazele legislaţiei
 4. Componenta de orientare spre specializare. este axată pe profilul ecologic, insistând asupra modalităților practice de formare a gândirii, pe capacitatea de efectuare a studiilor de piață în vederea asigurării adaptabilității la cerințele - pieței. Această va include asimilarea cunoștințelor și formarea competențelor, ținând cont de specializări, în următoarele domenii:
  • Aparataj și tehnologii pentru controlul mediului
  • Protecția muncii
  • Cartarea ecologică
  • Metode și sisteme de purificare a mediului
  • Protecția mediului și utilizarae resurselor naturale I. II
  • Inspecția ecologică
  • Monitoringul ecologic
  • Biotehnologia
  • Expertiza ecologică și evaluarea impactului de mediu

Categorii / grupuri de profesii pe domenii de activitate

 1. Serviciului Hidrometeorologic de Stat - Direcția Monitoring al Calității Mediului
 2. Instituțiile de cercetări științifice de profil
 3. Întreprinderile de gestionare a resurselor naturale
 4. Autoritățile publice locale de nivelul unu
 5. Întreprinderile industriale
 6. Companiile de consulting
 7. Companiile de certificare

Ocupațiile sau domeniile profesionale

 1. Tehnician protecția mediului
 2. Tehnician categoria a II-a
 3. Tehnician categoria a I-a
Cod Denumirea unității de curs Vizualizează
F Componenta fundamentală
F.01.O.009 Ecologia generală   
F.02.O.010 Pedologia   
F.03.O.011 Ecologia umană   
F.03.O.012 Botanica și Zoologia cu elemente ecologice   
F.04.O.013 Biodiversitatea   
F.05.O.014 Microbiologia mediului   
F.05.O.015 Metode de conservare, restabilire și ameliorare a mediului   
F.05.O.016 Metode de analiză a componentelor mediului   
F.06.O.017 Tehnologii în ramură   
F.07.O.018 Estimarea si managementul riscului de mediu   
F.08.O.019 Managementul ecologic și dezvoltarea durabilă   
S Componenta de specialitate
S.04.O.020 Aparataj și tehnologii pentru controlul mediului   
S.07.O.021 Metode și sisteme de purificare a mediului   
S.07.O.022 Protecţia mediului şi utilizarea resurselor naturale I   
S.07.O.023 Cartarea ecologică   
S.08.O.024 Protecția muncii   
S.08.O.025 Protecţia mediului şi utilizarea resurselor naturale II   
S.08.O.026 Inspecţia ecologică   
S.08.O.027 Monitoringul ecologic   
S.08.O.028 Biotehnologia   
S.08.O.029 Expertiza ecologica și evaluarea impactului de mediu   
P Stagii de practică
Ecologia generală   
Pedologia   
Ecologia umană   
Biodiversitatea   
Metode de analiză a componentelor mediului   
Metode de conservare, restabilire și ameliorare a mediului   
Practica de specialitate   
Practica ce precede probele de absolvire