Specialitatea: 82110 Silvicultură și grădini publice

Specialiştii în domeniul silvic sunt pregătiţi pentru a activa în sectorul forestier (Agenția ”Moldsilva”, Întreprinderile silvice, Ocoalele silvice, Întreprinderea Municipală "Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi"); Ministerul Mediului, organizaţii şi instituţii de design al landșaftului publice şi private.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, este necesar să se creeze un mediu educaţional adecvat, calitativ şi productiv, centrat pe elev, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării:

 1. crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul silvic şi relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de cunoştinţe, formarea de deprinderi şi de competenţe personale şi profesionale;
 2. îmbinarea aspectelor de natură teoretică şi cultivarea unor abilităţi legate de realităţile activităţilor în domeniul silvic și al designului de landșaft;
 3. structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia ”învaţă acţionînd” şi dezvoltarea unor dexterităţi de ordin practic;
 4. valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii

Durata studiilor 4 ani
Forma de organizare Învăţământ cu frecvenţă
Condiţii de acces Diploma de gimnaziu
Precondiţii Nu sunt
Stagii de practică Cu titlu obligatoriu:
 • practica de specialitate;
 • practica de iniţiere în specialitate;
 • practica tehnologică;
 • practica ce precede examenul de absolvire.
Reguli de examinare şi evaluare În procesul de formare se vor utiliza următoarele tipuri de evaluare:
 1. Evaluarea iniţială;
 2. Evaluarea curentă;
 3. Evaluarea finală.
Metode utilizate: testul
Modalităţi de evaluare finală Examen complex:
 • Silvicultura;
 • Tehnica culturilor silvice;
 • Dendrometria și auxologia forestieră.
Susţinerea lucrării/proiectului de diplomă.
Certificare Diploma de studii profesionale tehnice postsecundare
Titlul acordat Tehnician silvic cercetare
Drepturi pentru absolvenţi Angajarea în organizaţii şi instituţii silvice și de design al landșaftului publice şi private, participarea la concursul de admitere în instituţiile de învăţămînt universitare.
Organul responsabil de monitorizarea programelor Ministerul Educaţiei

Tehnician silvic cercetare. Realizarea eficientă a obiectivelor specialităţii permite absolvenţilor o integrare socio-profesională de succes. Pregătirea specialiştilor include 4 componente:

 1. Componenta fundamentală are drept scop acumularea de către elevi a cunoştinţelor de bază şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
  • Botanica forestieră;
  • Topografie forestieră și desen topografic;
  • Pedologia;
  • Seminologia şi pepiniere silvice;
  • Dendrologia;
  • Tehnica culturilor silvice;
  • Staţiuni forestiere.
 2. Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale va include acumularea cunoştinţelor şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
  • Retorica;
  • Fiziologia vegetală;
  • Tehnologia informaţiei;
  • Decizii pentru modul sănătos de viață;
  • Limba străină aplicată.
 3. Componenta de orientare socio-umanistică. Orice specialist din domeniul geodeziei, topografiei şi cartografiei, indiferent de nivelul ierarhic, trebuie, în primul rând, să posede cunoştinţe de ordin general, care să-l caracterizeze ca o persoană inteligentă, armonios dezvoltată. Această componentă va include asimilarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
  • Bazele antreprenoriatului;
  • Filosofia;
  • Etica profesională;
  • Legislaţia silvică.
 4. Componenta de orientare spre specializare. Este axată pe profilul forestier, insistînd asupra modalităţilor practice de formare a gîndirii silvice, pe capacitatea de efectuare a studiilor de piaţă în vederea asigurării adaptabilităţii la cerinţele pieţei. Această componentă va include asimilarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor, ţinînd cont de specializări, în următoarele domenii:
  • Studiul lemnului;
  • Silvicultura;
  • Exploatarea pădurilor;
  • Silvotehnica;
  • Amenajarea pădurilor;
  • Protecția pădurilor și spațiilor verzi;
  • Dendrometria și auxologia forestieră;
  • Arhitectura peisajeră și proiectarea spațiilor verzi.

Categorii / grupuri de profesii pe domenii de activitate

 1. Agenția ”Moldsilva”
 2. Întreprinderile silvice
 3. Ocoalele silvice
 4. Întreprinderea Municipală "Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi"
 5. Ministerul Mediului
 6. Organizaţii şi instituţii de design al landșaftului publice şi private

Ocupaţiile sau domeniile profesionale

 1. Conducător de sector
 2. Pădurar
 3. Inspector pe vînat
Cod Denumirea unității de curs Vizualizează
F Componenta fundamentală
F.02.O.0010 Topografie forestieră şi desen topografic   
F.03.O.011 Botanica forestieră   
F.04.O.012 Pedologia   
F.04.O.0013 Seminologia şi pepiniere silvice   
F.05.O.0014 Dendrologie   
F.05.O.0015 Stațiuni forestiere   
F.05.O.0016 Tehnica culturilor silvice   
S Componenta de specialitate
S.06.O.0017 Studiul lemnului   
S.07.O.0018 Silvicultura   
S.07.O.0019 Exploatarea pădurilor   
S.08.O.0020 Amenajarea pădurilor   
S.08.O.0021 Protecţia pădurilor şi spaţiilor verzi   
S.08.O.0022 Dendrometria şi auxologia forestieră   
S.08.O.0023 Arhitectura peisajeră şi proiectarea spaţiilor verzi   
P Stagii de practică
Fiziologia vegetală   
Topografie forestieră şi desen topografic   
Botanica forestieră   
Seminologia şi pepiniere silvice   
Dendrologia   
Staţiuni forestiere   
Practica de specialitate   
Practica ce precede probele de absolvire