Specialitatea: 103220 Servicii antiincendiare

Specialitatea „Servicii antiincendii” a fost creată cu scopul de a pregăti specialişti în domeniul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale. Specialitatea include studierea noţiunilor fundamentale despre securitatea antiincendii şi competenţele ei, fenomenele şi procesele fizico-chimice ce au loc în mediul cotidian, studierea multilaterală a pericolului de incendiu, cauzele apariţiei lor, alegerea celor mai efective metode şi procedee de preîntâmpinare şi stingere, iar în caz de apariţie acestea să fie lichidate cu pagube minime pentru gospodăria naţională.

Specialistul, tehnician este pregătit pentru activitatea profesională în sfera Securităţii Antiincendii și Protecție Civilă în funcţie de inspector inferior, şef „ Echipă de pompieri” e.t.c., cunoscând atât compartimentele fundamentale, cât şi disciplinele de specialitate privind direcţii concrete ale acţiunilor de protecţie împotriva incendiilor, fapt ce asigură în complex, o pregătire fundamentală atât teoretică, cât şi practică.

Specialitatea „Servicii antiincendii” oferă cunoştinţe multilaterale conform cărora absolventul va obţine competenţe profesionale, sociale şi personale formate în cadrul cursurilor fundamentale, de specialitate, practicii tehnologice şi de absolvire. Pentru aceasta în planurile de învăţământ pentru studiile colegiale la specialitatea „Servicii antiincendii” în baza studiilor gimnaziale au fost incluse disciplinele fundamentale şi de specialitate, menite pregătirii viitorilor specialişti în domeniul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.

Pentru pregătirea mai eficientă și calitativă a viitorilor specialişti sunt încheiate acorduri de colaborare cu Departamentul „ Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, este necesar să se creeze un mediu educaţional adecvat, calitativ şi productiv, centrat pe elev, care se va baza pe următoarele principii de organizare a formării:

 1. crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul afacerilor şi relevant intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de cunoştinţe, formarea de deprinderi şi de competenţe personale şi profesionale;
 2. îmbinarea aspectelor de natură teoretică şi cultivarea unor abilităţi legate de realităţile activităţilor din domeniul protecției antiincendii;
 3. structura demersurilor educaţionale pe concepţia „învaţă acţionând” şi dezvoltarea unor dexterităţi de ordin practic;
 4. valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.

Durata studiilor 4 ani
Forma de organizare Învăţământ cu frecvenţă
Condiţii de acces Diploma de gimnaziu
Precondiţii Nu sunt
Stagii de practică Cu titlu obligatoriu:
 • practica de specialitate;
 • practica de iniţiere în specialitate;
 • practica tehnologică;
 • practica ce precede examenul de absolvire.
Reguli de examinare şi evaluare În procesul de formare se vor utiliza următoarele tipuri de evaluare:
 1. Evaluarea iniţială;
 2. Evaluarea curentă;
 3. Evaluarea finală.
Metode utilizate: testul
Modalităţi de evaluare finală Susţinerea unui examen complex la disciplinele de specialitate sau (la solicitare pentru elevii cu media mai mare de 8,5) a lucrării de diplomă.
Certificare Diploma de studii profesionale tehnice postsecundare
Titlul acordat Tehnician protecție antiincendii (SPC și SE)
Drepturi pentru absolvenţi Participarea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ universitare, angajarea în entităţi şi organizaţii din diverse ramuri ale economiei naţionale în cadrul DSE.
Organul responsabil de monitorizarea programelor Ministerul Educaţiei și DSE al RM

Tehnician: Realizarea eficientă a obiectivelor specialităţii permite absolvenţilor o integrare socio-profesională de succes. Pregătirea specialiştilor include 4 componente:

 1. Componenta fundamentală are drept scop acumularea de către elevi a cunoştinţelor de bază şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
  • Mașini, utilaje și echipamente de intervenție
  • Hidraulica și mașini hidraulice
  • Instalații și aparate termice, gaze, sanitare, ventilare
  • Electricitate, instalații electrice
  • Comportarea la foc a construcțiilor și instalațiilor
 2. Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale va include acumularea cunoştinţelor şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
  • Tehnologii informaționale în comunicare
  • Limba străină aplicată
  • Bazele comunicării
 3. Componenta de orientare socio-umanistică. Orice specialist din domeniul geodeziei, topografiei şi cartografiei, indiferent de nivelul ierarhic, trebuie, în primul rând, să posede cunoştinţe de ordin general, care să-l caracterizeze ca o persoană inteligentă, armonios dezvoltată. Această componentă va include asimilarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
  • Filozofie
  • Bazele legislaţiei în domeniu
  • Etica profesională
 4. Componenta de orientare spre specializare. Se atrage atenţia la profilul securității antiincendii, insistând asupra modalităţilor practice de formare a gândirii tactico-operativă, pe capacitatea de efectuare a studiilor de piaţă în vederea asigurării adaptabilităţii în sfera SPC și SE la cerinţele pieţei. Această componentă va include asimilarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor, ţinând cont de specializări, în următoarele domenii:
  • Teoria arderii, procedee și substanțe de stingere
  • Reglementări tehnico-juridice și evaluarea riscului de incendiu
  • Mijloace primare și echipamente de protecție incendiară
  • Exploatarea autospecialelor de intervenție și mașinilor hidraulice
  • Tehnica și tactica de stingere a incendiilor
  • Instalații de detectare, semnalizare și stingere a incendiilor
  • Prevenirea incendiilor
  • Tehnici de descarcerare și prim ajutor

Categorii / grupuri de profesii pe domenii de activitate

 1. Pompier-Salvator
 2. Pompier-Civil
 3. șef de Echipa-pompier
 4. Inspector-inferior
 5. Specialist-consultant de prevenire și stingere a incendiilor

Lista profesiilor conform specializării

 1. Inspector în prevenirea și stabilirea SE în toate obiectivele a economiei naționale(calificare medie);
 2. Șef de Echipa-pompier în subdiviziunile SPC și SE al RM;
 3. Pompier - Civil la întreprinderi și gospodării ale economiei naționale;
 4. Pompier - Salvator în DPS, DZD al RM;
 5. Angajat al Serviciului PC și SE;
 6. Specialist (consultant) în Instituții preșcolare și primare de învățământ;
 7. Consultant (calificare medie).
Cod Denumirea unității de curs Vizualizează
F Componenta fundamentală
F.01.O.011 Instalații electrice, aparate termice   
F.03.O.012 Mașini, utilaje, echipamente de intervenție   
F.04.O.013 Rezistența materialelor, comportarea la foc a construcțiilor și instalațiilor   
F.04.O.014 Instalații de detectare, semnalizare și stingere a incendiilor   
F.05.O.015 Tehnici de salvare și prim ajutor medical   
F.05.O.016 Reglementări tehnico-juricide și evaluarea riscului de incendiu   
F.06.O.017 Exploatarea autospecialelor de interventie și mașinilor hidraulice   
F.08.O.018 Pregătirea fizică de specialitate   
S Componenta de specialitate
S.04.O.019 Teoria arderii, procedee și substanțe de stingere   
S.05.O.020 Mijloace primare și echipamente de protecție   
S.06.O.021 Protecția muncii   
S.07.O.022 Antrenamente de specialitate   
S.07.O.023 Prevenirea incendiilor I   
S.07.O.024 Tehnica și tactica de stingere a incendiilor I   
S.08.O.025 Antrenamente de specialitate   
S.08.O.026 Prevenirea incendiilor II   
S.08.O.027 Tehnica și tactica de stingere a incendiilor I   
P Stagii de practică
G.02.P.042 Tehnologia informației   
F.02.P.043 Instalațiile electrice, aparate termice, gaze, ventilare   
F.04.P.044 Mașini utilaje, echipamente de intervenție   
F.04.P.045 Comportarea la foc a construcțiilor și instalațiilor   
F.06.P.046 Tehnici de salvare și prim ajutor medical   
S.06.P.047 Mijloace prime și echipamente de protecție   
S.08.P.048 Practica de specialitate   
S.08.P.049 Practica care precede probele de absolvire