Specialitatea: 83110 Piscicultură și acvacultură

Piscicultura, ca activitate de creștere a peștelui, efectuată conștient și planificat, se deosebește de pescuit prin formarea unor condiții care satisfac pretențiile alimentare ale oamenilor, condiții în care anumite specii de pești să se simtă bine, să crească, să se înmulțească, pentru ca în ultimă instanță să se obțină produse comestibile (came de pește, icre etc.). Piscicultorii trebuie să dispună de cunoștințe adecvate, în vederea obținerii unei producții piscicole eficiente și de calitate.

Principiile de formare profesională în acest domeniu sunt:

 1. Perceperea integrității și interdependenții mediului natural, social și tehnologic;
 2. Abordarea multidisciplinară și interdisciplinară a problemelor și soluțiilor de mediu;
 3. Corelarea pregătirii profesionale cu progresul tehnico-științific, în vederea asigurării relevanței pentru piața forței de muncă și facilitării trecerii de la învățare și formare la activitatea profesională;
 4. Asigurarea continuității și mobilității academice.

Durata studiilor 4 ani
Forma de organizare Învăţământ cu frecvenţă
Condiţii de acces Diploma de gimnaziu
Precondiţii Nu sunt
Stagii de practică Cu titlu obligatoriu:
 • practica de iniţiere în specialitate;
 • practica de specialitate;
 • practica de documentare.
Reguli de examinare şi evaluare În procesul de formare se vor utiliza următoarele tipuri de evaluare:
 1. Evaluarea iniţială;
 2. Evaluarea curentă;
 3. Evaluarea finală.
Metode utilizate: testul
Modalităţi de evaluare finală Examen complex și/sau proiect/lucrare de diplomă
 • Ciprinicultura;
 • Sturionicultura;
 • Salmonicultura;
 • Exploatarea fondului piscicol din bazine naturale și artificiale;
 • Procesarea și controlul producțiilor în acvacultura.
Certificare Diploma de studii profesionale tehnice postsecundare
Titlul acordat Tehnician piscicultor
Drepturi pentru absolvenţi Persoanele care obțin calificarea profesională tehnician - piscicultor se pot angaja în cîmpul muncii în funcția de tehnician piscicultor în unități de producție, cercetare sau dețin firme care au activități în domeniul piscicol și acvacol.
Organul responsabil de monitorizarea programelor Ministerul Educaţiei

Tehnician: Realizarea eficientă a obiectivelor specialităţii permite absolvenţilor o integrare socio-profesională de succes. Pregătirea specialiştilor include 4 componente:

 1. Componenta fundamentală are drept scop acumularea de către elevi a cunoştinţelor de bază şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
  • Anatomie, histologie, embriologie
  • Hidrobiologie
  • Ihtiologie generală
  • Biodiversitatea acvatică
  • Microbiologie generală
  • Metode de conservare, restabilire și ameliorare a resurselor acvatice
  • Reproducerea peștilor
  • Sistematica peștilor
  • Amenajări și construcții în acvacultura
  • Zootehnie
  • Dezvoltare durabilă și protecția mediului ambient
 2. Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale va include acumularea cunoştinţelor şi formarea competenţelor în următoarele domenii:
  • Protecția civilă
  • Retorica
  • Tehnologia informației
  • Protecția muncii
  • Limba străină aplicată
 3. Componenta de orientare socio-umanistică. Orice specialist în domeniul, indiferent de - nivelul ierarhic, trebuie, în primul rînd, să posede cunoștințe de ordin general, care să-l caracterizeze ca o persoană inteligentă, armonios dezvoltată. Această componentă va include asimilarea cunoștințelor și formarea competențelor în următoarele domenii:
  • Bazele antreprenoriatului
  • Filozofie
  • Etica profesională
  • Bazele legislaţiei
 4. Componenta de orientare spre specializare. este axată pe profilul agricol, insistînd asupra modalităților practice de formare a gîndirii, pe capacitatea de efectuare a studiilor de piață în vederea asigurării adaptabilității la cerințele pieței. Această componentă va include asimilarea cunoștințelor și formarea competențelor, ținînd cont de specializări, în următoarele domenii:
  • Acvaristica
  • Ciprinicultura
  • Sturionicultura
  • Nutriția și alimentația animalelor acvatice
  • Salmonicultura
  • Exploatarea fondului piscicol din bazine naturale și artificiale
  • Procesarea și controlul producțiilor în acvacultura
  • Culturi acvatice superintensive

Categorii / grupuri de profesii pe domenii de activitate

 1. Ameliorator principal
 2. Şef sector (în pescuit si acvacultura)
 3. Conducător întreprindere mică – patron (girant) în piscicultură.
 4. Maistru pescuit
 5. Piscicultor principal
 6. Specialist principal în studiul pescuitului
 7. Zootehnician-şef
 8. Şef staţie de control şi încercare
 9. Şef staţie (piscicultură)
 10. Şef secţie (pescuit)
 11. Şef direcţie (în gospodăria piscicolă)
 12. Manager (în pescuit)
 13. Inginer-şef (in piscicultură)
 14. Arbitru principal la testarea cailor de prăsilă
Cod Denumirea unității de curs Vizualizează
F Componenta fundamentală
F.01.O.010 Anatomie, histologie, embriologie   
F.02.O.011 Hidrobiologie   
F.03.O.012 Ihtiologie generală   
F.04.O.013 Biodiversitatea acvatică   
F.04.O.014 Bazele pisciculturii   
F.05.O.015 Metode de conservare, restabilire și ameliorare a resurselor acvatice   
F.05.O.016 Genetică și ameliorarea peștilor   
F.05.O.017 Sistematica peștilor   
F.07.O.018 Amenajări și construcții în acvacultura   
F.08.O.019 Zootehnie   
F.08.O.020 Gestionare durabilă a gospodăriilor piscicole   
S Componenta de specialitate
S.06.O.021 Acvaristica   
S.07.O.022 Ciprinicultura   
S.07.O.023 Sturionicultura   
S.07.O.024 Nutriția și alimentația animalelor acvatice   
S.08.O.025 Salmonicultura   
S.08.O.026 Exploatarea fondului piscicol din bazine naturale și artificiale   
S.08.0.027 Procesarea și controlul producțiilor în acvacultura   
S.08.0.028 Culturi acvatice superintensive   
P Stagii de practică
Anatomie, histologie, embriologie   
Hidrobiologie   
Bazele pisciculturii   
Biodiversitatea acvatică   
Acvaristica   
Practica de specialitate   
Practica ce anticipează probele de absolvire