Acte legislative generale

Constituția Republicii Moldova

Codul Muncii al Republicii Moldova

Lgea Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie

Lgea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270 din 23.11.2018

Hotărârea Nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Hotărârea Nr. 1234 din 12.12.2018 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică

Acte legislative și normative din domeniul învățământului

Codul Educației

REGULAMENT–CADRU de organizare şi funcţionare a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterțiar

REGULAMENT cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic

Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020

Ghid de implementare a Sistemului de Credite de Studii în învăţămîntul mediu de specialitate din R. Moldova

REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar din R. Moldova

Hotărîrea de Guvern nr. 1009 din 01.09.2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar”

Plan - cadru în bază de credite

PLANUL-CADRU pentru programele de studii de învățământ profesional tehnic secundar

METODOLOGIA de urmărire a traseului profesiomal al absolvenților învățământului profesional tehnic

Ghidul Managementului calității în învățământul profesional tehnic

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională al specialităților și calificărilor pentru învățământul prefesional tehnic

Hotărîrea de Guvern nr. 125 din 15.02.2001 „Cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract”

Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în baza sistemului de credite de studii transferabile

Regulamentul cu privire la examenul naţional de bacalaureat

Proiectul Nomenclatorului specialităților

Ghidul elevului/elevei din învățământul profesional tehnic în contextul situației epidemiologice cu COVID-19

Ordin nr. 323 din 29.03.2019 cu privire la aprobarea statelor-tip de personal și a Metodologiei de repartizare a timpului de muncă a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic

Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a cadrelor didactice și de conducere din instituțiile de învățământ profesional tehnic

Metodologia de elaborare și aprobare a statelor de personal și a listelor de tarificare pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic

Hotărârea Nr. 1009 din 01.09.2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar

Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă

Documente interne

Politica de siguranță online în Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău

Regulament de planificare şi aprobare a taxelor de studii şi a altor taxe în Instituţia Publică Colegiul de Ecologie din Chişinău

Statutul Instituției Publice Colegiul de Ecologie

Regulamentul de organizare și desfășurare a activității Colegiului de Ecologie

Regulamentul intern de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct/șef secție în Colegiul de Ecologie

Regulamentul intern de organizare și funcționare al Consiliului de administrație în Colegiul de Ecologie

Regulamentul intern de organizare și funcționare al Consiliului profesoral în Colegiul de Ecologie

Regulamentul intern de organizare și funcționare a secției studii

Regulamentul intern de organizare și funcționare a Consiliului metodico-științific din Colegiul de Ecologie

Regulamentul intern de organizare și funcționare a Consiliului de etică al Colegiului de Ecologie

Regulamentul intern cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților al Colegiului de Ecologie

Regulamentul intern de organizare și funcționare a catedrei

Regulamentul intern privind funcționarea căminelor al Colegiului de Ecologie

Regulamentul intern de organizare și funcționare al bibliotecii Colegiului de Ecologie

Regulament intern privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în Colegiul de Ecologie din Chișinău

Regulament intern cu privire la acordarea burselor sociale în Colegiul de Ecologie

Regulament intern de organizare și funcționare al Consiliului Elevilor în Colegiul de Ecologie

Regulament intern de organizare și funcționare a consiliului locatarilor din căminul Colegiului de Ecologie

Regulament intern cu privire la instituționalizarea activității de mentor în Colegiul de Ecologie

Metodologia cu privire la modul de desfăşurare a interviului în cadrul concursului de ocupare a funcţiei de director-adjunct/șef de secţie în Colegiul de Ecologie din mun. Chișinău

Regulament intern privind organizarea și desfășurarea activității psihologului în Colegiul de Ecologie

Regulament intern de organizare a învățământului în perioada suspendării procesului educațional în Colegiul de Ecologie

Regulamentul intern de organizare și desfășurare a examenului de calificare în Colegiul de Ecologie

Regulamentul intern privind organizarea activității cabinetelor și laboratoarelor în Colegiul de Ecologie

Regulamentul intern de activitate al dirigintelui de grupă în Colegiul de Ecologie

Regulamentul intern privind evaluare, notarea rezultatelor învățării și promovarea în Colegiul de Ecologie

Regulamentul intern privind organizarea mobilității academice a elevilor și a cadrelor didactice din Colegiul de Ecologie din Chișinău

Regulament privind organizarea și administrarea site-ului Colegiului de Ecologie din Chișinău

Regulament cu privire la achizițiile publice de valoare mică planificate și încheiate de către Instituția Publică Colegiului de Ecologie din Chișinău

Regulament intern de organizare şi desfăşurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică în Colegiul de Ecologie

Regulament intern de organizare şi funcționare a contabilității în Colegiul de Ecologie

Regulament intern privind prelucrarea informațiilor ce conţin date cu caracter personal în Colegiul de Ecologie (evidența angajaților şi elevilor)

Regulament intern de organizare şi funcţionare a serviciului resurse umane în Colegiul de Ecologie

Regulament intern de organizare şi funcţionare a secţiei administrativ gospodăreşti în Colegiul de Ecologie

Regulament intern cu privire la stabilirea sporurilor cu caracter specific şi altor tipuri de sporuri suplimentare angajaţilor Instituţiei Publice Colegiul de Ecologie din Chişinău

Regulament intern privind modul de calculare și plata premiilor personalului I.P. Colegiul de Ecologie

Regulament intern de organizare și funcționare a Secției Educație