Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar din R. Moldova


Colegiul de Ecologie din Chișinău
oferă programe de formare profesională la umătoarele specialități:

 • 71210 „Gospodărirea şi protecţia apelor”, calificarea-Tehnician în gospodărirea și protecția apelor
 • 53310 „Geodezie, topografie, cartografiere”, calificarea-Tehnician geodez
 • 103220 „Servicii antiincendiare”, calificarea-Tehnician protecție antiincendiară
 • 52110 „Ecologia şi protecţia mediului ambiant”, calificarea-Tehnician Protecția mediului
 • 82110 „Silvicultură ”, calificarea-Tehnician Silvic
 • 53210 „Meteorologie”, calificarea-Tehnician Meteorolog
 • 10150 „Turism”, calificarea-Agent Turism
 • 83110 „Piscicultură şi acvacultură”, calificarea-Tehnician Piscicultor
 • 71110 „Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale”, calificarea-Tehnician tehnolog

Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2023 - 2024

Calendarul Admiterii

 • 17 iulie - 05 august 2023, depunerea dosarelor în turul I
 • 07 august 2023, afișarea rezultatelor admiterii după turul I
 • 08 august - 19 august 2023, depunerea dosarelor în turul II
 • 21 august 2023, afișarea rezultatelor admiterii după turul II

Programul comisiei de admitere

Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
0800 - 1700 0800 - 1700 0800 - 1700 0800 - 1700 0800 - 1700 0800 - 1400

Condiții de admitere și desfășurarea concusului de admitere


Doritorii de a participa la concurs pot depune actele prezentându-se la Comisia de admitere a instituției sau de la distanță (online). Puteți depune actele după achitarea taxei de admitere la concurs (50 lei) în casa instituției sau prin MPay. Sunt scutiți de această taxă candidații cu statut de copil fără ocrotire părintească.

Pentru a depune documentele online e necesar să activați platforma e-Admitere, accesând pagina web https://eadmitere.sime.md

După lansarea platformei e-Admitere:

 1. Selectați instituția I.P. Colegiul de Ecologie;
 2. Selectați specialitatea la care doriți să depuneți actele;
 3. Introduceți datele solicitate de program;
 4. În timp de 5 zile lucrătoare, Comisia de admitere va verifica actele și dacă nu vor fi greșeli dosarul va fi acceptat, în caz contrar respins.

Data depunerii actelor în perioada de admitere nu influențează la rezultatele Concursului de admitere!

Admiterea în IP COLEGIUL de ECOLOGIE la programe de formare profesională postsecundară se efectuează pe bază de concurs și are drept scop realizarea selecţiei candidaţilor pe criterii de cunoştinţe şi aptitudini pentru specialitatea pentru care optează.

 • Studiile în IP COLEGIUL de ECOLOGIE se organizează cu frecvenţă la zi pentru absolvenţii de gimnaziu cu termen de 4 ani.
 • Concursul de admitere se realizează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii.
 • Înmatricularea se face în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată până la sutimi, fără rotunjire, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC=0,6 MNDP + 0,4 MNEA

Se stabilesc următoarele discipline de profil:

Specialitatea Discipline de profil
101510 Turism
 1. Limba de instruire
 2. Limba străină 1
 3. Istoria românilor și universală
 4. Geografia
71210 Gospodărirea și protecția apelor
103220 Servicii antiincendiare
71110 Tehnologia produselor cosmetice și medicinale
 1. Limba de instruire
 2. Limba străină 1
 3. Matematica
 4. Fizica
53310 Geodezie, topografie, cartografiere
52110 Ecologia și protecția mediului
82110 Silvicultură
53210 Meteorologie
83110 Piscicultură și acvacultură
 1. Limba de instruire
 2. Biologia
 3. Chimia
 4. Matematica

Acte necesare


 • fișa de înscriere la concurs;
 • 3 copii buletinului de identitate/certificatului de naștere al candidatului;
 • copia buletinului de identitate al unuia din părinți sau al tutorelui;
 • actul de studii, în original (cu anexa respectivă);
 • 6 fotografii 3x4 cm, color;
 • certificat medical forma 086-e/086-u, eliberat în anul admiterii (doar pentru specialitatea Servicii antiincendiare);
 • Adeverinţa de premilitar sau livretul militar 1 copie (xerox) - pentru băieți
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere (prevederea nu se aplică pentru copii rămași fără ocrotire părintească)

Candidaţii poartă răspundere pentru veridicitatea actelor prezentate pentru participarea la Concursul de admitere în conformitate cu legislație în vigoare.

Cota 15%


Se rezervează 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii rămași fără ocrotire părintească;
 • copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
 • copiii care au părinţi cu dizabilitate severă;
 • copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
 • copiii de etnie romă;

Pentru această categorie de candidaţi se solictă suplimentar următoarele documente:

 • adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărîrea instanței de judecată, pentru copiii rămași temporar fără ocrotire părintească, în original;
 • certificatul medical care atestă gradul de dizabilitate, în original;
 • actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, sau certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli;
 • diplomele de gradul I-III, obţinute la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri, organizate de Ministerul Educaţiei;
 • certificatul care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • certificat despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
 • confirmarea apartenenţei la familii de romi.

Concurs de admitere la locurile vacante în anul II de studii


IP Colegiul de Ecologie din Chișinău anunţă concurs pentru locurile vacante la anul II de studii (cu finanţate pe bază de contract)

Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevii, cu situația școlară încheiată:

 1. ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;
 2. ai claselor a X - a de liceu, în condițiile în care diferențele de program nu depășesc 6 unităţi de curs/ discipline/ module conform Planului de învăţământ pentru specialitatea respectivă.

Înmatricularea se realizează prin transfer, cu acordul ambelor instituții de învățământ și susținerea ulterioară a diferențelor de program.

Acte necesare:

 • Cererea de transfer;
 • Certificat academic pentru anul I sau clasa X;
 • Copia certificatului de studii gimnaziale.

Taxe percepute de instituție


În conformitate cu hotărârea Consiliului de Administrație din 30.06.2023 proces-verbal nr.14:

 • Taxa de înscriere pentru admitere este stabilită de 50 lei;

În conformitate cu hotărârea Consiliului de Administrație din 30.06.2023 proces-verbal nr.14:

 • Taxa de taxei de studii pentru elevii anului I și аnul II înmatriculați la locurile declarate vacante, аnul de învățământ 2023-2024