Catedra „Silvicultură și grădini publice”

În vederea realizării procesului educațional catedra îşi fundamentează activitatea pe următoarele valori:

  • Adevăr respectarea legii
  • Competenţă profesionalism, deschidere, perfecționare și excelență
  • Demnitate considerație față de elevi, părinți, cadre didactice
  • Responsabilitate gestionare eficientă și asumarea activității
  • Comunicare eficientă transmitere optimă a informației utile
  • Integritate cinste și corectitudine față de beneficiarii educației
  • Competiţie producere şi obţinere de rezultate/de performanţe
  • Inovaţie modele, idei, acţiuni cu valoare adăugată în educaţie

Procesul educațional din cadrul catedrei presupune performanţe, promovarea adevăratelor valori, egalitatea şanselor pentru toți participanții în proces, stimulând dezvoltarea carierei și creșterea potențialului economic și social specific domeniului de formare profesională 82110 – Silvicultură.

Problema de studiu a catedrei:

Modernizarea procesului de predare - învăţare - evaluare la disciplină prin utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicative în educaţia centrată pe elev şi formarea competenţelor profesionale în organizarea lucrărilor de regenerare și exploatarea a pădurilor, îngrijire, conducere și pază a arboretelor, valorificare și creștere pe cale controlată a speciilor de vânat, precum și amenajarea spațiilor verzi publice și private.

Cadrul didactic al catedrei:

Procesul educaţional al catedrei este asigurat de profesori cu înalt grad de pregătire, mulţi fiind autori de curricula, suporturi de curs, culegeri de itemi, ghiduri pentru lecțiile practice, compendii, etc. Doi profesori deținând certificat de Evaluator.

Componența catedrei „Silvicultură și grădini publice”:
Numele, prenumele profesorului Funcția și gradul didactic deținut
1.Goncearencu Aliona Profesor Silvicultură, grad didactic doi
2.Bondari Lidia Profesor Dendrologie, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, grad didactic întâi
3.Arseni Maria Profesor Fiziologie vegetală, grad didactic doi
4.Stadnic Anjela Profesor Pedologie, grad didactic doi
5.Zabulica Grigore Profesor Topografie forestieră și desen topografic
6.Stahi Victor Profesor Dendrometria și auxologia forestieră
7.Mocreac Nadejda profesor Tehnica culturilor silvice, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar universitar
8.Pascaru Alexandru Profesor Protecția pădurilor și spațiilor verzi
9.Ciobanu Gheorghe Profesor Stagii de practică
10.Țurcan Irina Profesor Studiul lemnului
Orientări strategice de activitate:

Procesul educaţional este orientat spre formare de competenţe în raport cu standardele educaţionale naţionale şi din perspectiva integrării în aria curriculară europeană.

Baza tehnică-materială:

Instruirea practică este o parte componentă esențială al procesului educațional, care are obiectivul fundamental de formare al unui specialist cu studii silvice postsecundare, dezvoltând competențe profesionale, capabil prin acțiunile sale specifice educaționale, să contribuie la promovarea și menținerea fondului forestier național, să se adapteze la schimbările din sistemul silvic.

Catedra deţine un rol important în formarea generaţiilor de tehnicieni în cadrul domeniilor de formare profesională:

Colegiul de Ecologie

Silvicultură și grădini publice

Aplicarea metodelor și tehnologiilor complexe în cadrul procesului instructiv - educativ este orientat spre sporirea eficacităţii procesului de instruire. Aceasta contribuie la optimizarea procesului instructiv - educativ în baza abordării sistemice, complexe şi integrative a fiecărei componente a procesului de instruire, a fiecărei activităţi a profesorului şi elevului, contribuind la dezvoltarea activismului creativ al elevilor atât în sistemul de lecţii teoretice și practice, cât şi în cadrul studiului individual.

Decada Catedrei Silvicultură și grădini publice, organizată cu prilejul Zilei Silvicultorului!!!

Raport de activitate

Raport de activitate
Anul de învățământ 2020 - 2021