Instruirea practică


Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul formării/dezvoltării competenţelor profesionale ale elevilor, specifice calificării profesionale.

Tipurile, durata, perioada de desfășurare și numărul de credite alocat stagiilor de practică sunt determinate în planurile de învățământ, în strictă corespundere cu competențele profesionale solicitate specialistului într-un anumit domeniu de formare profesională.


Tipurile și obiectivele stagiilor de practică

În conformitate cu Planul-Cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar sunt prevăzute următoarele tipuri de stagii de practică:

Familiarizează elevii cu bazele programului de formare profesională şi asigură obţinerea deprinderilor primare în cadrul domeniului selectat. Acest tip de practică se realizează în cabinete, laboratoare, ateliere, unităţi de producţie ale Colegiului sau la unităţi economice de profil.

Se desfăşoară în atelierele, laboratoarele şi alte subdiviziuni ale Colegiului sau, după caz, la unităţi economice. Stagiul de practică nominalizat are caracter instructiv individual în cadrul căruia elevul face cunoştinţă cu utilajele / echipamentele tehnologice, obţine îndemânări / abilităţi practice în deservirea acestor mecanisme / echipamente şi / sau elaborează produsul / macheta conform curriculumului stagiului de practică.

Se realizează în cadrul unităţilor economice şi are drept scop formarea abilităţilor şi competenţelor, privind efectuarea atribuţiilor şi sarcinilor de lucru în cadrul întreprinderilor corespunzătoare calificării, aprofundarea cunoştinţelor teoretice prin studiul şi cunoaşterea metodologiei de aplicare a acestora la locul de muncă. Acest stagiu poate fi organizat şi în atelierele, laboratoarele sau alte subdiviziuni ale Colegiului, cu condiţia îndepliniri curriculumului stagiului de practică respectiv.

Are drept scop dezvoltarea continuă a abilităţilor şi competenţelor profesionale în acord cu specificul atribuţiilor şi sarcinilor de lucru corespunzătoare calificării profesionale, precum şi documentarea, colectarea materialelor, informaţiei, confecţionarea produselor etc., necesare pentru susţinerea probelor de absolvire / calificare.

Graficul desfășurării stagiilor de practică


Stagii de practică Semestrul Nr. de săptamâni Nr. de ore Perioada
Practica de inițiere în specialitate II, IV 4 120 martie - mai
Practica de instruire VI 2 60 martie - aprilie
Practica tehnologică VII 4 120 octombrie - noiembrie
Practica ce precede probele de absolvire VIII 8 300 aprilie - iunie


Regulamente


Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar

Regulamentul intern privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în Colegiul de Ecologie din Chișinău

Repartizarea elevilor la stagiile de practică se realizează prin ordinul directorului Colegiului de Ecologie cu indicarea perioadei, tipului și locului de desfășurare a stagiului de practică, profesorului coordinator al stagiului de practică din cadrul instituției.

Stagiile de practică a elevilor se încep cu o instruire prealabilă, unde elevii sunt familiarizați cu obiectivele stagiului, conținutul raportului sau a portofoliului, modalitățile de evaluare a practicii, principalele reguli de securitate ce urmează a fi respectate la locul de efectuare a practicii. Stagiile de practică sunt desfășurate în conformitate cu cerințele ale Curriculei stagiului de practică.


Curricula stagiilor de practică

Pentru desfășurarea stagiilor de practică în cadrul unităților economice Colegiul încheie contracte/acorduri de colaborare privind desfășurarea stagiilor de practică a elevilor. Elevul poate selecta unitatea economică pentru desfășurarea stagiului de practică din lista unităților economice propuse de Colegiu sau să propună el însuși o unitate economică. În cazul când unitatea economică este propusă de elev e ava fi supusă analizei și validării de către directorul adjunct pentru instruire practică.

La finalizarea stagiului de practică elevii prezintă conducătorului de practică din cadrul instituției de învățământ Agenda formării profesionale și Raportul sau Portofoliul stagiului de practică

Evaluarea stagiului de practică se efectuiază în cadrul Conferinței de totalizare a stagiului de practică în fața comisiei, numite de catedra de specialitate, și a colegilor. Astfel, evaluarea este publică și obiectivă. Notele obţinute pentru stagiul de practică se includ în rezultatele sesiuni respective de examinare şi se iau în considerare la calculul mediei reușitei academice a elevului.

Elevii care nu au realizat programul stagiului de practică nu sunt promovați la anul următor de studii și nu sunt admiși la susținerea examenelor de calificare.