Cerere de oferte: Experți în domeniul standardelor de calificare
01.09.2020


Proiectul: Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic
Implementator: Colegiul de Ecologie Chișinău
Acord de subvenție: nr. proiect 17.2190.1-001.00, nr. Contract 83342735

Termeni de referință: Experți în domeniul standardelor de calificare

 1. Descriere generală: Colegiul de Ecologie implementează proiectul Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde în cooperare și cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
 2. Scopul invitației de ofertă este contractarea Experților în domeniul elaborării standardului de calificare (SQ). Pentru a atinge obiectivul menționat mai sus, Experții vor îndeplini următoarele sarcini:
  • stabilesc relevanța calificării pentru piața forței de muncă, inclusiv prin coordonare cu 7 ministerul de resort;
  • analizează standardul ocupațional/profilul ocupațional, în cazul că acesta nu există se aplică prevederile HG 863/2014;
  • stabilesc titlul, în cazul unei calificării profesionale noi, cu descrierea specificărilor de rigoare de ordin general; descriu rezultatele învățării; stabilesc corelația dintre rezultate ale învățării și curriculum;
  • elaborează criteriile de evaluare a calificării, bazate pe normele internaționale, astfel încât evaluarea calificării să fie validă, credibilă, accesibilă, eficientă, transparentă și echitabilă;
  • elaborează indicatori pentru evaluarea și asigurarea calității, conform ciclului de dezvoltare a calificării;
  • revizuiesc, după caz, conținutul standardului de calificare, după recepționarea avizului Comisiei de validare a standardului de calificare.
  • Standardul de calificare este adus în concordanță cu descriptorii de nivel CNCRM și cu tipul de calificare, asigurându-se calitatea formării profesionale și recunoașterea rezultatelor învățării, inclusiv în contextul educaţiei nonformale şi informale.
 3. Cerințe privind calificarea Experților/Consultanților

  În baza experienței în domeniu, Experților li se solicită să presteze serviciile luând în considerare principiul economiei și eficienței şi să ofere nivelul etic şi profesional cel mai ridicat. Dosarul trebuie să conțină

  • Curriculum Vitae;
  • Cunoștințe vaste privind Cadrul Naţional al Calificărilor din Republica Moldova.
  • Cunoaștințe aprofundate în domeniul legislației naționale în vigoare privind elaborarea standardelor de calificare.
  • Experiență profesională privind dezvoltarea standardelor de calificare.
  • Experiență dovedită privind participarea la atelierele de lucru ce vizează analiza și dezvoltarea standardelor de calificare în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare;
  • Experiență profesională privind aplicarea Metodologiei de elaborare a calificărilor profesionale în învățământul profesional tehnic.
  • Cunoașterea limbii române (scris și vorbit).
  • Oferta financiară cu indicarea preţului pentru 1 (una) zi de servicii consultanță, în valută națională,

  Notă! Pentru persoane fizice oferta urmează să includă toate taxele și impozite aferente, precum și costuri adiacente (telefonie, transport, reprezentare, etc.)

 4. Alți termeni relevanți

  Perioadă de implementare/ Durata serviciilor.Contractul se încheie pentru 5 (cinci) zile lucrătoare, perioada septembrie – octombrie 2020, de comun acord cu Expertul/Consulatntul

  Locație.Colegiul de Ecologie Chisinău, Strada Burebista 70, Chișinău 2032 sau la distanță în baza timpului acordat.

  Termeni și condiții de plată: În baza Acordului de prestare servicii între fiecare Expert și Colegiul de Ecologie, plata va fi efectuată prin transfer la cardul bancar al expertului/consultantului timp de 10 zile bancare de la prestarea serviciilor.

  Facilități oferite de Beneficiar. Beneficiarul va asigura spatiul de lucru, consumabilele, echipamentele și utilitățile necesare pentru lucru.

  Confidențialitate. Expertul va respecta clauza de confidențialitate cu referire la informațiile obținute pe parcursul realizării serviciilor propuse.

  Drepturi de proprietate intelectuală. Toate documentele elaborate sau pregătite de către fiecare Expert pentru Beneficiar în cursul îndeplinirii serviciilor vor avea caracter confidențial și vor deveni și rămâne proprietatea absolută a Beneficiarului. Fiecare Expert va transmite toată această documentație către Beneficiar în termenii stabiliți în Contract.

  Adresa poștală sau adresa de e-mail la care va fi depus dosarul: Dosarul de aplicare va fi expediat la următoarea adresă de email: colecologie@gmail.com și andimitriu337@gmail.com sau la adresa Strada Burebista 70, Chișinău 2032 Colegiul de Ecologie cu mențiunea ”Ofertă_Expert în domeniul standardelor ocupaţionale”.

Data limită de prezentare a ofertelor este – 16 septembrie 2020, ora 18:00.

Persoana de contact: Angela Dimitriu 069132980

 • Doar companiile/persoanele fizice selectate vor fi contactate.
 • Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.